Terms & Conditions

Terms & Conditions

For English, scroll down

Pour le Français, défiler vers le bas

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FKP SCORPIO

("ALGEMENE TICKETVOORWAARDEN")

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten en (contractuele) verhoudingen die worden aangegaan door u (“U”) en FKP SCORPIO BELGIUM, met maatschappelijke zetel te Waterloostraat 35, 2600 Antwerpen (België) - “Organisator” ondernemingsnummer 0744 402 843, en op alle producten en diensten die door Scorpio worden aangeboden of beschikbaar worden gesteld.

1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de klanten het proces van het online bestellen van tickets volledig begrijpen. Scorpio behoudt zich echter het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, waarbij deze wijzigingen van kracht worden zodra ze op haar website www.fkpscorpio.be/terms-conditions (de “Website”) gepubliceerd zijn. Met het oog hierop verzoeken wij u vriendelijk de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

1.3. Elke inbreuk op deze Algemene Voorwaarden leidt tot het verlies van het recht op toegang tot het evenement in kwestie, zonder betaling van een schadevergoeding en met nietigverklaring van het digitaal ticket in kwestie.

1.4. Indien bepaalde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blijken, doet dit geen afbreuk aan de wettelijkheid, geldigheid of afdwingbaarheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

2. Bijwonen van evenementen, personaliseren van digitale tickets

2.1. Alle door of in opdracht van Scorpio uitgegeven digitale tickets (de “Digitale Tickets”) zijn persoonsgebonden, d.w.z. dat alleen de persoon die houder is van het Digitaal Ticket en het daarin vervatte recht van aanwezigheid, het recht heeft om toegang tot het evenement te eisen. Het recht om deel te nemen aan de evenementen van Scorpio bestaat uitsluitend op basis van de bezoekersovereenkomst (contract voor deelname aan een evenement), dewelke de bezoeker heeft gesloten met de Organisator (in het kader van zijn bestelling van een Digitaal Ticket).

2.2. Het bewijs dat de bezoeker een contractpartner is en dus ook het recht heeft verworven om het evenement bij te wonen, wordt geleverd door het voorleggen van het persoonsgebonden Digitaal Ticket en – op verzoek van de organisator – een identiteitsbewijs met foto. De Organisator behoudt zich het recht voor de toegang tot het evenement te weigeren, met name door het blokkeren van het Digitaal Ticket, aan tickethouders die het recht om het evenement bij te wonen niet hebben verworven of tickethouders die niet kunnen bewijzen dat zij dit recht bezitten. Indien de Organisator de houder van het Digitaal Ticket toelaat, wordt hij tevens ontheven van zijn prestatieverplichting ten opzichte van de contractpartner indien de houder van het ticket niet identiek is aan de contractpartner die gerechtigd is het evenement bij te wonen.

2.3. Een bijkomende voorwaarde voor het bijwonen van het evenement is dat de bezoeker bij binnenkomst het Digitaal Ticket met zijn/haar voor- en achternaam toont of scant in de lezer.

2.4. De Organisator bezorgt de bezoeker een Digitaal Ticket in de “EventimPASS”-applicatie voor elk geboekt en (volledig) betaald ticket. Een Digitaal Ticket geeft slechts recht op toegang tot het geboekte evenement voor één persoon tegelijk. Indien een koper meerdere Digitale Tickets verwerft, zullen deze enkel op zijn mobiel toestel worden weergegeven.

2.5. Een derde wiens naam niet op het Digitaal Ticket staat, krijgt alleen toegang tot het evenement indien hij of zij gelijktijdig met de persoon wiens naam op de Digitale Tickets staat, het evenement betreedt. Bij het betreden van het evenement wordt het mobiele toestel van de koper doorgegeven aan elke andere bezoeker die met hem aanwezig is om de desbetreffende autorisatiecode in de lezer in te scannen. Door het Digitaal Ticket aan te bieden bij de ingang van het evenement (met name door de autorisatiecode in te scannen in de lezer), verklaart de bezoeker dat hij/zij bevoegd is om het evenement bij te wonen.

3. Doorgifte van Digitale Tickets, officiële secundaire marktplatformen en contractuele sancties

3.1. De verkoop van de Digitale Tickets is uitsluitend bestemd voor particulier, niet-commercieel gebruik door de bezoeker. Elke commerciële doorverkoop van de Digitale Tickets door de bezoeker is verboden. Een particuliere overdracht van een Digitaal Ticket om niet commerciële redenen, met name in individuele gevallen van ziekte of andere gevallen van verhindering van de koper van het Digitaal Ticket, is toegestaan onder de voorwaarden die in artikel 3.3 worden vermeld en indien er geen sprake is van een ontoelaatbare overdracht in de zin van de regeling uitgewerkt in artikel 3.3.

3.2. De Klant kan de rechten en plichten die voortvloeien uit de bezoekersovereenkomst (en dus ook het recht op bezoek) slechts overdragen aan een derde, indien (i) de derde in diens plaats de bezoekersovereenkomst sluit en daarbij in alle rechten en plichten treedt van de bezoekersovereenkomst en (ii) de toestemming van de Organisator wordt verkregen voor deze toetreding tot de bezoekersovereenkomst, die hierbij bij voorbaat wordt verleend onder de voorwaarden zoals vermeld onder artikel 3.3. De overdracht van individuele rechten uit de bezoekersovereenkomst, met name het recht op aanwezigheid, is uitgesloten indien niet aan een van de onder (i) en (ii) omschreven voorwaarden is voldaan. Indien een contractpartner van de Organisator in het kader van een bezoekersovereenkomst op toelaatbare wijze meerdere aanwezigheidsrechten heeft verworven en deze aanwezigheidsrechten op toelaatbare wijze aan meerdere derden overdraagt, moeten met de toetredende personen afzonderlijke bezoekersovereenkomsten gesloten worden.

3.3. De koper mag in geen geval Digitale Tickets (door)verkopen tegen een prijs die hoger is dan de oorspronkelijke totale aankoopprijs van de Digitale Tickets. Om te voorkomen dat de Digitale Tickets tegen woekerprijzen worden doorverkocht, d.w.z. in het belang van de handhaving van een passende prijsstructuur, ter voorkoming van strafbare feiten in verband met het bezoek aan het evenement en ter handhaving van huisverboden, (i) is de toestemming van de Organisator zoals bepaald in artikel 3.2 vereist en (ii) mogen Digitale Tickets uitsluitend worden doorverkocht door gebruik te maken van de platformen voor ticketuitwisseling die worden beheerd door onze distributiepartner (i) CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (“CTS”) en (ii) TICKETMASTER (de “Erkende Platformen voor Ticketuitwisseling”).

In de volgende gevallen is de toestemming van de Organisator voor de doorverkoop van Digitale Tickets (en dus de toetreding van een derde partij tot de bezoekersovereenkomst) uitdrukkelijk niet verleend:

(i) de verkoop van Tickets buiten de Erkende Platformen voor Ticketuitwisseling;

(ii) de verkoop van Digitale Tickets in het kader van veilingen die niet door de Organisator toegestaan zijn (met name op het internet), via internetmarktplaatsen/ticketbeurzen die door de Organisator zelf niet erkend zijn of via derden;

(iii) de commerciële verkoop van Digitale Tickets zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator;

(iv) de verkoop (met inbegrip van kosteloze overdracht) van Digitale Tickets met het oog op reclame, marketing, of als bonus, als promotiegeschenk, als prijs of als onderdeel van een niet-toegestaan hospitality- of reispakket;

(v) de verkoop (met inbegrip van kosteloze overdracht) van Digitale Tickets zonder uitdrukkelijke verwijzing naar deze ticketvoorwaarden, in het bijzonder naar de in dit artikel 3 opgenomen beperkingen inzake overdracht.

3.4. Het doorgeven of het doorverkopen van Digitale Tickets in strijd met de in artikel 3.3 genoemde gevallen is verboden. Hetzelfde geldt voor het aanbieden van tickets indien de met het aanbod overeenstemmende doorverkoop of overdracht in strijd zou zijn met de in artikel 3.3 vermelde gevallen. Voor elke schending van een van deze verbodsbepalingen is de contractpartner verplicht tot betaling van een contractuele sanctie, waarvan het bedrag door de Organisator wordt bepaald op basis van (i) het aantal Digitale Tickets dat in strijd met deze Algemene Voorwaarden is aangeboden of doorgegeven, (ii) het bedrag van de doorverkoopprijzen en (iii) in het algemeen, de door de Organisator geleden (directe of indirecte) schade of verliezen. Bij de vaststelling van de contractuele sanctie wordt rekening gehouden met eventuele andere contractuele sancties. Aanspraken op schadevergoeding door Scorpio blijven onverlet, waarbij de contractuele sancties worden verrekend met schadevorderingen die op dezelfde feiten zijn gebaseerd.

3.5. Bij overtreding van de verbodsbepaling zoals vermeld in artikel 3.4 is de Organisator gerechtigd zich terug te trekken uit de bezoekersovereenkomst en/of de Digitale Tickets of autorisatiecode te blokkeren en de houder van het ticket de toegang tot het evenement te ontzeggen. De Organisator heeft tevens het recht om de koper eventuele andere bezoekersovereenkomsten te ontzeggen.

3.6. In geval van doorverkoop of overdracht van Digitale Tickets door de koper, is de koper verplicht om, op verzoek van de Organisator, de Organisator binnen twee weken in kennis te stellen van de volledige naam en het adres van de ontvanger van het aanwezigheidsrecht of het Digitaal Ticket.

3.7. Onverminderd zijn rechten uit hoofde van de artikels 3.4 en 3.5 is de Organisator in geval van overtreding van de in artikel 3.3 genoemde verbodsbepalingen eveneens gerechtigd van de koper uitbetaling van de meeropbrengst of de gegenereerde winst te vorderen.

3.8. In geval van overtreding van het verbod krachtens artikel 3.3 behoudt de Organisator zich het recht voor, zonder afbreuk te doen aan zijn contractuele vrijheid, de betreffende koper naar eigen redelijk inzicht uit te sluiten van de aankoop van tickets in de toekomst en, indien nodig, verdere juridische stappen te ondernemen.

3.9. In het geval dat een koper zijn/haar Digitale Tickets wil doorverkopen of overdragen in overeenstemming met artikel 3.3 aan een derde partij, dient de koper de Algemene Voorwaarden aan die partij mee te delen. De koper vrijwaart de Organisator voor alle (directe en indirecte) schade die de Organisator lijdt als gevolg van het feit dat de derde die de Digitale Tickets koopt geen kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden.

4. Doorverkoop van Digitale Tickets via de Erkende Platformen voor Ticketuitwisseling

4.1. Vanaf 25/09/2021 hebben kopers van een aanwezigheidsrecht of van een Digitaal Ticket de mogelijkheid om tickets in te leveren of door te verkopen op een Erkend Platform voor Ticketuitwisseling, onder de hieronder vermelde voorwaarden. De koper mag geen Digitale Tickets doorverkopen of overdragen op een andere manier dan via de Erkende Platformen voor Ticketuitwisseling (bv. via andere platformen voor ticketuitwisseling, of door de Digitale Tickets elektronisch naar een andere persoon te verzenden).

4.2. Door gebruik te maken van de “doorverkoop” optie op de Erkende Platformen voor Ticketuitwisseling, staat de koper de Organisator toe de vrijgegeven Digitale Tickets (opnieuw) te koop aan te bieden via de Erkende Platformen voor Ticketuitwisseling in naam en voor rekening van de Organisator.

4.3. De Erkende Platformen voor Ticketuitwisseling bieden het vrijgegeven Digitaal Ticket te koop aan in naam en voor rekening van de Organisator, in elk geval tot 24 uur voor de aanvang van een concert.

4.4. De klant bepaalt de prijs waartegen zijn Digitaal Ticket wordt verkocht. De doorverkoopprijs is echter, conform de Wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen, beperkt tot maximaal de oorspronkelijke prijs van het ticket (inclusief alle kosten).

4.5. Zolang het Digitaal Ticket niet is verkocht, kan de besteller te allen tijde via de Erkende Platformen voor Ticketuitwisseling van zijn aanbod afzien.

4.6. Op verzoek van de besteller kan een vrijgegeven Digitaal Ticket gereserveerd worden voor één of meerdere derde personen voor een periode van maximum 48 uur. In dat geval zal het vrijgegeven Digitaal Ticket exclusief aan deze derde(n) te koop worden aangeboden binnen de voornoemde reserveringsperiode. Hiertoe zullen de Erkende Platformen voor Ticketuitwisseling de koper een link ter beschikking stellen die de koper kan doorsturen naar één of meerdere derde(n). De derde persoon die als eerste het vrijgegeven Digitaal Ticket via deze link binnen de genoemde reserveringsperiode koopt, ontvangt het Digitaal Ticket. Indien het Digitaal Ticket niet binnen de voornoemde reserveringstermijn wordt gekocht, wordt het terug gepost voor verkoop op de Erkende Platformen voor Ticketuitwisseling.

4.7. Indien het vrijgegeven Digitaal Ticket wordt verkocht, wordt de (oorspronkelijke) koper daarvan onmiddellijk op de hoogte gebracht. De Digitale Tickets zullen worden geblokkeerd, zodat zij geen recht meer geven op toegang. Er zal een nieuw Digitaal Ticket worden aangemaakt voor de nieuwe koper. De koper van een via een Erkend Platform voor Ticketuitwisseling verkochte Digitaal Ticket betaalt een vergoeding per ticket. De mogelijkheid tot “doorverkoop” bestaat tot 24 uur voor aanvang van het betreffende evenement.

4.8. Indien en voor zover het vrijgegeven Digitaal Ticket niet wordt verkocht, wordt het digitale ticket van de koper niet geblokkeerd en blijft het recht geven op toegang. De koper zal echter in geen geval recht hebben op enige terugbetaling voor Digitale Tickets die niet konden worden doorverkocht via de Erkende Platformen voor Ticketuitwisseling.

5. Verwerving onder andermans naam of via vertegenwoordigers

5.1. De verwerving van aanwezigheidsrechten of Digitale Tickets onder de naam van een andere persoon, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de verwerving door exploitanten van ticketplatformen op het internet, is verboden.

5.2. Voor elke schending van het verbod vermeld in artikel 5.1 is de koper een contractuele sanctie verschuldigd waarvan het bedrag door de Organisator wordt bepaald op basis van (i) het aantal Digitale Tickets dat in strijd met deze Algemene Voorwaarden is aangeboden of doorgegeven, (ii) het bedrag van de doorverkoopprijzen en (iii) in het algemeen, de door de Organisator geleden (directe of indirecte) schade of verliezen. Bij de vaststelling van de contractuele sanctie wordt rekening gehouden met eventuele andere contractuele sancties. Schadevorderingen van Scorpio blijven onverlet, waarbij de contractuele sancties worden verrekend met schadevorderingen die op dezelfde feiten zijn gebaseerd.

5.3. Onverminderd het recht krachtens artikel 5.2, heeft de Organisator in geval van een schending van het in artikel 5.1 vermelde verbod eveneens het recht om zich terug te trekken uit de bezoekersovereenkomst en/of de tickets te blokkeren en de houder van het ticket de toegang tot het evenement te ontzeggen. De Organisator heeft tevens het recht om zich uit eventuele andere bezoekersovereenkomsten van de koper terug te trekken.

6. Speciale voorschriften tijdens de Covid-19-pandemie

6.1. De volgende bijzondere bepalingen zijn van toepassing op het bijwonen van, de toegang tot en het verblijf in evenementen die moeten plaatsvinden onder bijzondere voorwaarden of vereisten die door een autoriteit zijn opgelegd in verband met de Covid-19-pandemie (“Coronapandemie”).

6.2. De bezoeker erkent dat tijdens de Coronapandemie evenementen mogelijk niet in de gebruikelijke vorm kunnen plaatsvinden vanwege officiële vereisten. Dit betekent met name dat het om deze redenen mogelijk is dat de bezoeker evenementen waarvoor hij/zij oorspronkelijk het recht op aanwezigheid had verworven niet of niet zoals bedoeld kan bijwonen.

6.3. De Organisator heeft het recht om, bijvoorbeeld met het oog op de naleving van de afstandszones of de eisen inzake bescherming en hygiëne, achteraf staanplaatsen om te zetten in zitplaatsen of de houder van het ticket andere zitplaatsen van dezelfde categorie toe te wijzen dan de bestelde. In dit geval heeft de tickethouder geen recht op schadevergoeding ten opzichte van de Organisator, en kan de Organisator op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

6.4. In verband met de aankoop van tickets voor evenementen tijdens de Coronapandemie kan het voorkomen, bijvoorbeeld bij een door de Belgische overheid ingevoerde vermindering van het oorspronkelijk toegestane aantal bezoekers in geval van een toename van het aantal besmettingen in verband met de Coronapandemie, dat de bezoeker feitelijk niet in staat is een evenement bij te wonen waarvoor hij een aanwezigheidsrecht heeft gekocht of een Digitaal Ticket heeft ontvangen. In voorkomend geval erkent de koper dat de Organisator het recht heeft om in individuele gevallen oorspronkelijk toegewezen Digitale Tickets of aangekochte aanwezigheidsrechten te annuleren. Ook in dit geval zal de selectie van de betrokken digitale tickets geschieden door middel van een transparante, niet-discriminerende procedure volgens vooraf vastgestelde specificaties. In dat geval krijgt de bezoeker de prijs van het Digitaal Ticket dat hij/zij volledig had betaald, terugbetaald; service-, transactie- en verzendkosten worden niet terugbetaald.

6.5. De toegang tot het evenement kan verder worden geweigerd, zonder dat de Organisator enige schadevergoeding verschuldigd is, indien de houder van het toegangsbewijs:

(i) de geldende hygiëne- en gedragsrichtlijnen schendt, met name indien de houder van het toegangsbewijs geen geldig “CovidSafe”-certificaat kan voorleggen (d.w.z. bewijs van inenting tegen het Coronavirus, bewijs van genezing en/of, bewijs van een goedgekeurde Covid-19-test die niet ouder is dan 24 uur op het ogenblik van toegang tot het evenement);

(ii) besmet is met het Coronavirus, bewust in contact is geweest met een persoon die positief getest heeft op het Coronavirus of typische symptomen heeft van een infectie met het Coronavirus (typische symptomen zijn, bijvoorbeeld: enige ernstige ademhalingssymptomen, koorts, aantasting van reuk- en smaakzin);

(iii) de laatste 14 dagen in een risicogebied, een hoog risicogebied of een gebied met een virusvariant heeft verbleven en dit aanleiding geeft tot officiële verplichtingen die relevant zijn voor het bezoek aan het evenement (bv. quarantaine, verplichte tests, enz.).

6.6. Indien, om een belangrijke reden zoals officieel voorgeschreven beschermings- en hygiënemaatregelen opgelegd door de Belgische overheid, bepaalde eisen moeten worden nageleefd en/of bewijzen en/of informatie moeten worden verkregen van de koper voorafgaand aan de aankoop van een Digitaal Ticket en/of aan de toegang tot het evenement (bijvoorbeeld bewijs van vaccinatie, herstel of negatieve testresultaten, de verplichting om een mondmasker te dragen of verklaringen over de gezondheidstoestand of een verblijf in risicogebieden) heeft de Organisator het recht om, binnen de door de wetgeving inzake gegevensbescherming toegestane grenzen, dergelijke bewijzen en/of verklaringen van elke bezoeker te verkrijgen en om te controleren of aan de gespecifieerde vereisten is voldaan. De koper erkent en stemt ermee in dat indien hij/zij niet aan de toepasselijke vereisten voldoet of nalaat de gevraagde bewijzen of verklaringen te verstrekken, de koper de toegang tot het evenement wordt ontzegd of de toegang tot de aankoop van de Digitale Tickets wordt ontzegd.

6.7. Om besmettingsketens te traceren in het kader van de maatregelen ter bestrijding van de Coronapandemie, kan het nodig zijn dat de Organisator de contactgegevens van de bezoeker registreert en, indien nodig, deze gegevens aan de autoriteiten doorgeeft op hun verzoek. De Koper erkent dit en erkent dat hij de Organisator niet aansprakelijk kan stellen voor dergelijke handelingen, van welke aard dan ook. Met name in het geval van een aantoonbare besmetting van een persoon met het Coronavirus tijdens het evenement, kan de Organisator verplicht zijn deze gegevens en het tijdstip van het bezoek door te geven aan de bevoegde gezondheidsinstantie, zodat deze contact kan opnemen met de bezoeker om eventuele besmettingsketens zo snel mogelijk op te sporen en te onderscheppen. De gezondheidsautoriteit neemt vervolgens contact op met de bezoeker en vraagt, indien nodig, de contactgegevens op van de andere ticketgebruikers die samen met de ticketkoper in het stadion waren. Door het bestellen van een ticket of het in ontvangst nemen van het bijhorende Digitaal Ticket via het digitale ticketloket verplicht iedere klant zich derhalve tot het verstrekken van de benodigde gegevens (naam, adres, contactgegevens) van iedere bezoeker die samen met de koper het evenement zal bijwonen.

6.8. Voor het in artikel 6.7 beschreven doel verwerkt de Organisator de voor- en achternaam van de klant, zijn contactgegevens voor beveiligde bereikbaarheid (telefoon of e-mail), evenement, zitplaats en het aantal gekochte digitale tickets. De Organisator verwerkt deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting (Art. 6, 1, c) van de Verordening (EU) 2016/679). Dit omvat ook de noodzakelijke doorgifte aan de autoriteiten. De Organisator zal de persoonsgegevens slechts verwerken zolang dit noodzakelijk en toegestaan is op basis van de respectieve wettelijke norm. Daarna zal de Organisator de gegevens verwijderen.

7. Beperkingen

7.1. Digitale Tickets kunnen worden verkocht met bepaalde toegangs- of gebruiksbeperkingen, zoals, maar niet beperkt tot, zalen met een minimum toegangsleeftijd, niet-aangrenzende zitplaatsen, beperkte hoogte, enz. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat hij op het moment van aankoop van de Digitale Tickets alle informatie heeft gelezen die op de website van de Organisator wordt verstrekt met betrekking tot deze beperkingen.

7.2. De hoeveelheid Digitale tickets die beschikbaar is voor verkoop varieert afhankelijk van het evenement. Digitale Tickets zijn uitsluitend verkrijgbaar via online reserveringen. Digitale Tickets voor populaire evenementen kunnen zeer snel uitverkocht zijn. De Organisator geeft geen enkele garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van de Digitale Tickets. Af en toe kunnen extra Digitale Tickets worden vrijgegeven vóór het evenement. De Organisator is hiertoe echter in geen geval verplicht.

7.3. De aankoop van Digitale Tickets is uitsluitend voorbehouden aan personen van 18 jaar of ouder die in het bezit zijn een geldige krediet-/betaalkaart die op hun naam staat.

7.4. De koper moet al zijn/haar inloggegevens voor de ticketapplicatie en de Website (zoals gebruikersnaam en wachtwoord) strikt vertrouwelijk houden en moet de Organisator onmiddellijk op de hoogte stellen als hij/zij ongeoorloofd gebruik van zijn/haar gebruikersaccount opmerkt of vermoedt. De koper is verantwoordelijk voor elk ongeoorloofd gebruik van de ticketapplicatie of de Website van de Organisator. De koper is gebonden aan en aansprakelijk voor alle intentieverklaringen tot aankoop van Digitale Tickets die worden verzonden met gebruikmaking van zijn/haar inloggegevens of wachtwoord.

7.5. De koper mag geen gebruik maken van webcrawler software of op enige andere wijze (automatisch of handmatig) proberen de ticketapplicatie, Website of de inhoud daarvan van de Organisator te controleren of te kopiëren. De koper mag de werking van de ticketapplicatie of Website van de Organisator op geen enkele wijze negatief beïnvloeden, in het bijzonder niet door opzettelijk de systeeminfrastructuur van de Organisator te overbelasten. De Organisator zal redelijke burgerrechtelijke en strafrechtelijke maatregelen nemen tegen elk illegaal en/of ongeoorloofd gebruik van zijn ticketapplicatie of Website, in het bijzonder in geval van ongeoorloofde aankoop of verkoop van Digitale Tickets, het ongeoorloofd kopiëren van de Digitale Tickets, de ticketapplicatie of Website of het ongeoorloofd toepassen van een webcrawler of van andere software.

7.6. De volgende voorwerpen mogen niet worden meegenomen naareen evenementenlocatie: professionele opnameapparatuur, alcoholische dranken, glas, blikjes, drugs, vuurwerk, dieren, wapens en scherpe voorwerpen. Deze zullen door de beveiliging in beslag worden genomen. De Organisator behoudt zich het recht voor te verbieden om enige andere voorwerpen mee te nemen naar het evenement.

8. Betaling

8.1. De koper betaalt de totale aankoopprijs van de bestelde Digitale Tickets, evenals eventuele administratie-, leverings- en transactiekosten zoals aangegeven op het moment van de bestelling. Bijgevolg kan de totale prijs voor de Digitale Tickets hoger zijn dan de prijs die op de Digitale Tickets zelf is aangegeven. De ticketprijs en de leveringskosten, transactiekosten en/of reisbijdrage zijn inclusief BTW.

8.2. De koper die de bestelling van Digitale Tickets plaatst, is als enige verantwoordelijk voor de volledige betaling van de Digitale Tickets, zelfs wanneer de bestelling namens één of meerdere derden wordt geplaatst.

8.3. Alle bestellingen worden geplaatst onder voorbehoud van verificatie van de betaalkaart en andere veiligheidscontroles ten aanzien van de koper. De koper erkent dat, indien dergelijke betalingsgegevens niet kunnen worden geverifieerd, de bestelling van Digitale Tickets zal worden geannuleerd.

8.4. De Organisator behoudt zich het recht voor om aankopen van Digitale Tickets waarvan hij redelijkerwijs vermoedt dat deze op frauduleuze wijze zijn gedaan, te annuleren.

9. Bezorging van de toegangsbewijzen

9.1. Alle (correct) aangekochte en door de koper betaalde Digitale Tickets worden in de ticketapplicatie van de Organisator geüpload als Digitale Tickets. Elke barcode/QR-code vertegenwoordigt één enkel Digitaal Ticket, waarmee de tickethouder het evenement kan betreden.

9.2. Het Digitaal Ticket wordt gescand bij de ingang van het evenement door het tonen van het Ticket in de ticketapplicatie van de Organisator. Het Digitaal Ticket mag slechts één keer gescand worden op de datum vermeld op het Digitaal Ticket. Indien dezelfde barcode/QR-code meermaals wordt voorgelegd, zal enkel het eerste Digitaal Ticket dat aan de ingang wordt gescand toegang krijgen tot het evenement. De daders van elke poging tot diefstal, vervalsing of fraude zullen worden vervolgd.

9.3. Alleen digitale tickets die correct zijn weergegeven en gescand in de ticketapplicatie van de organisator, krijgen toegang tot het evenement. GEPRINTE TICKETS WORDEN NIET GEACCEPTEERD. DE KOPER MAG DE DIGITALE TICKETS NIET AFDRUKKEN, NOCH PRINTSCREENS MAKEN VAN DE DIGITALE TICKETS. Deze zullen niet worden beschouwd als geldige toegangskaarten.

10. Geen herroepingsrecht

10.1. Onverminderd de artikelen 2 en 3 heeft de koper geen herroepingsrecht. Overeenkomstig artikel VI.53, 12 van het Wetboek van economisch recht, kan de koper zijn herroepingsrecht (overeenkomstig artikel VI.47) niet uitoefenen voor de levering van diensten in verband met vrijetijdsbesteding indien in de overeenkomst een bepaalde uitvoeringsdatum of -periode is vermeld.

11. Aansprakelijkheid

11.1. De Organisator is uitsluitend aansprakelijk voor fraude, grove nalatigheid of grove fout. In geen geval is de Organisator aansprakelijk voor enige indirecte - of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, reputatieverlies, verlies van gegevens, verlies van omzet, gederfde inkomsten, productiebeperkingen, verlies van klanten of vorderingen van derden.

11.2. De totale gezamenlijke aansprakelijkheid van de Organisator die voortvloeit uit, of verband houdt met, de aankoop van Digitale Tickets zal in geen geval hoger zijn dan het totale bedrag van de door de koper betaalde aankoopprijs voor het (de) desbetreffende Digitale Ticket(s).

11.3. De Organisator is niet aansprakelijk voor schade of verlies veroorzaakt door bij het evenement betrokken derden.

12. Gegevensbescherming

12.1. Het gegevensbeschermingsbeleid van de Organisator is van toepassing op het verzamelen en het gebruiken van persoonsgegevens. U kunt het gegevensbeschermingsbeleid van de Organisator hier vinden https://www.fkpscorpio.be/privacy-policy

12.2. De koper dient ervoor te zorgen dat alle informatie die is geüpload in de ticketapplicatie van de Organisator correct en geactualiseerd is. De Organisator behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren of te annuleren indien hij fraude in dit verband vermoedt.

13. Recht op afbeelding

13.1. Door de aankoop van Digitale Tickets voor een evenement verleent de koper aan de Organisator (of de door hem aangewezen entiteiten) het recht om de koper en andere bezoekers voor wie de koper de Digitale Tickets heeft gekocht, te filmen en op te nemen, als onderdeel van het publiek.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

14.1. Op de Algemene Voorwaarden en de bezoekersovereenkomst gesloten tussen de Organisator en de koper is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden en het bezoekerscontract zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken gevestigd te Antwerpen.

Brussel 16 September 2021

FKP Scorpio Belgium

CONDITIONS GÉNÉRALES DE FKP SCORPIO

(« CONDITIONS GÉNÉRALES BILLETS»)

1. Généralités

1.1. Les présentes conditions générales (ci-après les « Conditions Générales ») s'appliquent à tous les accords et relations (contractuelles) conclus par vous (« Vous ») et FKP SCORPIO BELGIUM, dont le siège social est établi à 2600 Antwerp Belgique, Waterloostraat 35 (ci-après « Scorpio » ou l’ « Organisateur »), et à tous les produits et services offerts et rendus disponibles par Scorpio.

1.2. Les présentes Conditions Générales sont conçues pour assurer la pleine compréhension par le client du processus de réservation en ligne de billets de Scorpio. Scorpio se réserve toutefois le droit de modifier les présentes Conditions Générales de temps à autre, étant entendu que lesdites modifications entrent en vigueur dès leur publication sur le site internet de Scorpio www.fkpscorpio.be/terms-conditions (le « Site Internet »). A cette fin, nous Vous invitons à consulter régulièrement les Conditions Générales sur le Site Internet.

1.3. Toute violation des présentes Conditions Générales entraînera la perte du droit d'accès à l'événement en question, sans versement de dommages et intérêts, et l’annulation du billet numérique en question.

1.4. Si certaines dispositions des présentes Conditions Générales s'avèrent nulles ou non exécutoire, cela n'affectera pas la légalité, la validité ou l'applicabilité de toutes les autres dispositions des présentes Conditions Générales.

2. Participation aux évènements et personnalisation des billets numériques

2.1. Tous les billets numériques émis par ou pour le compte de Scorpio (les « Billets Numériques ») sont personnalisés, c’est-à-dire que seule la personne qui est le titulaire du Billet Numérique et du droit de fréquentation qu’il implique a le droit d’exiger l’admission à l’évènement. Le droit de participer aux évènements de Scorpio n'existe que sur la base du contrat de visiteur (contrat de participation à l'événement), que le visiteur a conclu avec l'Organisateur (dans le cadre de sa commande de Billets Numériques).

2.2. La preuve que le visiteur est un cocontractant et a donc également acquis le droit de fréquenter l'événement est apportée par la présentation du Billet Numérique personnalisé et - à la demande de l'Organisateur ou des personnes autorisées par l’Organisateur - d'une pièce d'identité avec photo. L'Organisateur se réserve le droit de refuser l'accès à l'événement, notamment en bloquant le Billet Numérique, aux titulaires de billets qui n'ont pas acquis ou ne peuvent pas prouver qu'ils ont le droit d'assister à l'événement. Si l'Organisateur autorise le détenteur du Billet Numérique à entrer, il est également libéré de son obligation d'exécution vis-à-vis du cocontractant si le détenteur du billet n'est pas identique au cocontractant autorisé à participer à l'événement.

2.3. Une autre condition préalable pour participer à l'événement est que le visiteur présente le Billet Numérique portant son nom et son prénom ou le scanne dans le lecteur à l'entrée de l'événement.

2.4. L'Organisateur fournit au visiteur un Billet Numérique dans l'application « EventimPASS » pour chaque Billet Numérique réservé et (entièrement) payé. Un Billet Numérique ne donne le droit de participer à l’évènement réservé qu'à une seule personne à la fois à. Si un acheteur acquiert plusieurs Billets Numériques, ceux-ci ne seront affichés que sur son appareil portable.

2.5. Un tiers dont le nom ne figure pas sur le Billet Numérique n'a accès à l'événement que s'il entre dans l'événement en même temps que la personne dont le nom figure sur les Billets Numériques. A l'entrée de l'événement, l’appareil portable de l'acheteur est transmis à chaque autre visiteur en sa présence pour qu'il scanne le code d'autorisation respectif dans le lecteur. En présentant le Billet Numérique à l'entrée de l'événement (notamment en scannant le code d'autorisation dans le lecteur), le visiteur déclare qu'il est autorisé à assister à l'événement.

3. Transfert des Billets Numériques, plateforme officielle du marché secondaire et pénalité contractuelle

3.1. La vente de Billets Numériques est exclusivement destinée à un usage privé et non commercial par le visiteur ; toute revente commerciale des Billets Numériques par le visiteur est interdite. Le transfert privé d'un Billet Numérique pour des raisons non commerciales, en particulier dans des cas individuels de maladie ou d'autres empêchements de l'acheteur du billet, est autorisé dans les conditions spécifiées à l’article 3.3 ci-dessous et s'il n'y a pas de cas de transfert inadmissible au sens de la réglementation reprise à l’article 3.3 ci-dessous.

3.2. Le client peut uniquement transférer les droits et obligations découlant du Billet Numérique (c’est-à-dire le contrat de visiteur, et donc aussi le droit de fréquentation) à un tiers (i) si ce tiers adhère au Contrat de Visiteur à sa place, en assumant tous les droits et obligations et (ii) moyennant l’obtention du consentement préalable de l'Organisateur, qui est octroyé par avance dans les conditions prévues par l’article 3.3. Le transfert de Billets Numériques et des droits individuels du contrat du visiteur, en particulier le droit de fréquentation, est exclu en l'absence de l'une des conditions décrites sous (i) et (ii). Si un cocontractant de l'Organisateur a acquis de manière autorisée plusieurs droits de fréquentation dans le cadre d'un contrat de visite et cède de manière autorisée ces droits de fréquentation à plusieurs tiers, des contrats de visite séparés doivent être conclus avec les personnes bénéficiaires.

3.3. L’acheteur ne peut en aucun cas (re)vendre des Billets Numériques contre un prix excédant le prix d’achat total initial des Billets Numériques. Afin d’éviter la revente de Billets Numériques à des prix excessifs - c’est-à-dire dans l’intérêt du maintien d’une structure de prix appropriée -, de prévenir des infractions pénales en rapport avec la fréquentation de l'événement et de faire respecter les interdictions de fréquentation, (i) le consentement de l'Organisateur tel que prévu à l’article 3.2 et cet article est requis et (ii) les Billets Numériques peuvent uniquement être revendus en utilisant la plateforme d’échange de billets exploitée par nos partenaires de distribution (i) CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ("CTS") et (ii) TICKETMASTER (les “Plateformes d’Echange de Billets Autorisées”).

Dans les cas suivants, le consentement de l’Organisateur à la revente des Billets Numériques (et donc de l’adhésion d’un tiers au Contrat de Visiteur) est expressément refusé :

(i) la vente de Billets Numériques en dehors des Plateformes d’Echange de Billets Autorisées;

(ii) la vente de Billets Numériques dans le cadre de ventes aux enchères non autorisées par l'Organisateur (en particulier sur Internet) ou via des marchés ou plateformes d’échanges de billets sur Internet non autorisés par l'Organisateur lui-même ou via des tiers autorisés par l’Organisateur ;

(iii) une vente commerciale de Billets Numériques sans l'accord exprès préalable et écrit de l'Organisateur ;

(iv) la vente (en ce compris la vente à titre gratuit) de Billets Numériques à des fins de publicité, de marketing, en tant que bonus, cadeau promotionnel, prix ou partie d'un pack d’hospitalité ou de voyage non-autorisé ;

(v) la vente (en ce compris la cession à titre gratuit) de Billets Numériques sans référence expresse aux présentes Conditions Générales, en particulier aux restrictions de transfert énoncées dans la présente section 3.

3.4. La transmission ou la revente de droits de fréquentation ou de Billets Numériques en violation des cas mentionnés à l’article 3.3 est interdite. Il en va de même pour l'offre de droits de fréquentation ou de Billets Numériques si la revente ou la cession correspondant à l'offre enfreint les cas mentionnés à l’article 3.3. Pour chaque violation de l'une de ces interdictions, l’acheteur initial est tenu de payer une pénalité contractuelle, dont le montant est déterminé par l'Organisateur sur base (i) du nombre de Billets Numériques offerts ou transmis en violation des présentes Conditions Générales, (ii) du montant des prix de revente et (iii) en général, de tout préjudice ou perte subis (directement ou indirectement) par l’Organisateur. Toute autre sanction contractuelle est prise en compte dans la détermination de la sanction contractuelle. Les demandes de dommages et intérêts de l’Organisateur ne sont pas compromises, les pénalités contractuelles étant compensées avec les demandes de dommages et intérêts fondées sur les mêmes faits.

3.5. En cas de violation de l'interdiction prévue à l’article 3.4, l'Organisateur est en droit de retirer à l’acheteur son contrat de visiteur et de bloquer les Billets Numériques ou le code d'autorisation et de refuser la participation du titulaire du billet à l'événement. L’Organisateur est aussi en droit de retirer à l’acheteur tout autre contrat de visiteur.

3.6. En cas de revente ou de transfert des Billets Numériques par l’acheteur, l'acheteur est tenu, à la demande de l'Organisateur, de lui communiquer, dans un délai de deux semaines, le nom et l'adresse complète du bénéficiaire des droits de fréquentation ou du/des Billet(s) Numériques.

3.7. Nonobstant ses droits en vertu des articles 3.4 et 3.5, si l’acheteur viole toute interdiction énoncée à l’article 3.3, l'Organisateur est également en droit d'exiger que l’acheteur lui paie les recettes supplémentaires ou le bénéfice généré.

3.8. En cas de violation par l’acheteur de toute interdiction prévue à l’article 3.3 l'Organisateur se réserve le droit, sans préjudice de sa liberté contractuelle, d'exclure, à sa discrétion raisonnable, l’acheteur de l'achat de billets à l'avenir et, si nécessaire, d'engager d'autres mesures juridiques.

3.9. Si un acheteur souhaite revendre ou transférer ses Billets Numériques à tout tiers, conformément à l’article 3.3, l’acheteur doit communiquer les Conditions Générales à ce tiers. L'acheteur indemnise l'Organisateur de tout dommage (direct ou indirect) subi par l'Organisateur en raison du fait que le tiers achetant les Billets Numériques n'a pas pris connaissance des Conditions Générales.

4. Transfert des Billets Numériques via les Plateformes d’Echange de Billets Autorisées

4.1. A partir du 25/09/2021, les acheteurs de Billets Numériques ont la possibilité de retourner ou revendre des Billets Numériques sur les Plateformes d’Echange de Billets Autorisées, dans les conditions énumérées ci-dessous. L’acheteur ne peut revendre ou transférer des Billets Numériques en utilisant tout autre moyen que les Plateformes d’Echange de Billets Autorisées (par exemple via d’autres plateformes ou sites d’échange de tickets, ou en envoyant les Billets Numériques électroniquement à une autre personne).

4.2. En utilisant l'option de « revente » des Plateformes d’Echange de Billets Autorisées, l’acheteur autorise l’Organisateur à offrir (à nouveau) à la vente le(s) Billet(s) Numérique(s) libéré(s) via les Plateformes d’Echange de Billets Autorisées à son nom et pour son compte.

4.3. Dans chaque cas, les Plateformes d’Echange de Billets Autorisées mettent en vente le Billet Numérique libéré au nom et pour le compte de l'Organisateur jusqu'à 24 heures avant le début d'un concert .

4.4. l’acheteur initial détermine le prix auquel son Billet Numérique sera vendu. Toutefois, conformément à la Loi Belge du 30 juillet 2013 relative à la revente de titres d'accès à des événements, le prix de revente des Billets Numériques ne peut en aucun cas excéder le prix total d’achat des Billets Numériques originaux concernés (tous frais compris).

4.5. Tant que le Billet Numérique n'a pas été vendu, l’acheteur peut retirer son offre de revendre les Billets Numériques à tout moment via les Plateformes d’Echange de Billets Autorisées.

4.6. À la demande de l’acheteur, le(s) Billet(s) Numérique(s) respectif(s) devenant disponible(s) peut (peuvent) être réservé(s) à une ou plusieurs tierces personnes pour une période de maximum 48 heures. Dans ce cas, le(s) Billet(s) Numérique(s) libéré(s) sera(ont) proposé(s) à la vente exclusivement à cette(ces) tierce(s) personne(s) pendant la période de réservation susmentionnée. A cet effet, les Plateformes d’Echange de Billets Autorisées fourniront à l’acheteur un lien qu’il pourra transmettre à une ou plusieurs tierces personnes. La tierce personne qui achète en premier le(s) Billet(s) Numérique(s) libéré(s) via ce lien pendant la période de réservation susmentionnée recevra le(s) Billet(s) Numérique(s). Si le Billet Numérique n'est pas acheté dans le délai de réservation susmentionné, il sera mis en vente sur les Plateformes d’Echange de Billets Autorisées.

4.7. Si le Billet Numérique devenu disponible est vendu, l’acheteur (initial) en est immédiatement informé. Les Billets Numériques seront bloqués de sorte qu'ils ne donnent plus droit à l'admission de l’acheteur (initial). Un nouveau Billet Numérique sera généré pour le nouvel acheteur. L’acheteur d'un Billet Numérique vendu par l'intermédiaire des Plateformes d’Echange de Billets Autorisées paiera des frais par Billet Numérique. La possibilité d'utiliser l'option de « revente » existe jusqu'à 24 heures avant le début de l'événement concerné.

4.8. Si le Billet Numérique libéré n'est pas vendu, le Billet Numérique de l'acheteur ne sera pas bloqué et continuera à donner à l’acheteur le droit de fréquenter l’évènement. Toutefois, l’acheteur n’a en aucun cas droit au remboursement des Billets Numériques qui n’ont pas pu être (re)vendus via les Plateformes d’Echange de Billets Autorisées ou autrement.

5. Acquisition sous le nom d’autrui et par agents

5.1. L'acquisition de droits de fréquentation ou de Billets Numériques sous le nom d'une autre personne, notamment par des opérateurs de plateformes de billetterie sur Internet, est interdite.

5.2. Pour chaque violation de l'interdiction mentionnée à l’article 5.1, l'acheteur est tenu de payer une pénalité contractuelle, dont le montant est déterminé par l’Organisateur sur base (i) du nombre de Billets Numériques offerts ou transmis en violation de l’article 5.1, (ii) du montant des Billets Numériques concernés et (iii) en général, de tout préjudice ou perte subis (directement ou indirectement) par l’Organisateur. Les éventuelles autres pénalités contractuelles sont prises en compte dans la détermination de la pénalité contractuelle. Les demandes de dommages et intérêts de l’Organisateur ne sont pas compromises, les pénalités contractuelles étant compensées par les demandes de dommages et intérêts fondées sur les mêmes faits.

5.3. Sans préjudice du droit prévu à l’article 5.2, en cas de violation par l’acheteur de l’interdiction prévue à l’article 5.1, l'Organisateur est aussi en droit de retirer à l’acheteur son contrat de visiteur et de bloquer les Billets Numériques ou le code d'autorisation et de refuser la participation du titulaire du billet à l'événement. L’Organisateur est aussi en droit de retirer à l’acheteur tout autre contrat de visiteur.

5.4. L'Organisateur se réserve le droit de bloquer l'accès ou les Billets Numériques de tout acheteur dont l'Organisateur sait ou soupçonne raisonnablement qu'il coopère avec un autre courtier en billets ou un revendeur au marché noir ou qu'il utilise des programmes automatiques pour la commande de billets.

6. Règlementation spéciale durant la pandémie de COVID 19

6.1. Les dispositions spéciales suivantes s'appliquent à la participation, à l'accès et au séjour lors d'événements qui doivent se dérouler dans des conditions ou des exigences spéciales imposées par une autorité en raison de la pandémie de COVID 19 ( la "Pandémie de Corona ").

6.2. Le visiteur reconnaît que pendant la Pandémie de Corona, il est possible que les événements ne puissent pas se dérouler sous la forme habituelle en raison des exigences officielles. Cela signifie notamment que, pour ces raisons, il est possible que le visiteur ne puisse pas assister aux événements pour lesquels il a initialement acquis le droit de participer, ou qu'il ne puisse pas y assister comme prévu.

6.3. L'Organisateur est en droit, par exemple pour respecter les distances ou les exigences en matière de protection et d'hygiène, de transformer ultérieurement des places debout en places assises ou d'attribuer au titulaire du billet des places de même catégorie différentes de celles commandées ; dans ce cas, le titulaire du billet ne pourra prétendre à aucune indemnisation vis-à-vis de l’Organisateur, et l’Organisateur n’assume aucune responsabilité quelconque.

6.4. Concernant l'achat de Billets Numériques pour des événements pendant la Pandémie de Corona, il peut arriver, par exemple en cas de réduction imposée par le Gouvernement Belge du nombre de visiteurs initialement autorisé en cas d'augmentation du nombre d'infections liées à la Pandémie de Corona, que le visiteur ne puisse effectivement pas assister à un événement pour lequel il a acheté un droit de fréquentation ou reçu un Billet Numérique. Le cas échéant, l’acheteur reconnaît que l'Organisateur est en droit d'annuler au cas par cas les Billets Numériques initialement attribués ou les droits de fréquentation achetés. Dans ce cas également, la sélection des Billets Numériques concernés se fera au moyen d'une procédure transparente, non discriminatoire et conforme à des spécifications prédéfinies. Dans ce cas, le visiteur recevra le remboursement du prix du Billet Numérique qu’il a entièrement payé ; les frais de service, de transaction et d'expédition ne seront pas remboursés.

6.5. L'admission à l'événement peut également être refusée sans la moindre compensation, si le titulaire du billet :

(i) enfreint toute directive applicable en matière d'hygiène et de comportement, notamment s'il n'est pas en mesure de présenter a certificat « CovidSafe » valide (c’est à dire une preuve de vaccination contre le coronavirus COVID 19, une preuve de guérison et/ou la preuve d’un test négatif approuvé ne datant pas de plus de 24 heures au moment de l’admission) ;

(ii) est infecté par le Coronavirus, a été sciemment en contact avec une personne dont le test de dépistage du Coronavirus s'est révélé positif ou présente des symptômes typiques d'une infection par le Coronavirus (les symptômes typiques sont, par exemple : des symptômes respiratoires de toute gravité, de la fièvre, une altération de l'odorat et du goût) ;

(iii) a séjourné dans une zone à risque, une zone à très haut risque ou une zone à variant virale au cours des 14 jours précédant le début de l’évènement, interdisant l’acheteur de participer à l’évènement en application de toute mesure dans le cadre de la Pandémie de Corona (par exemple, quarantaine, tests obligatoires, etc.).

6.6. Dans le cas où l'Organisateur est obligé ou contraint (par exemple en cas de mesures de protection et d'hygiène imposées par les autorités belges), à respecter certaines exigences ou à acquérir certaines informations ou preuves de l'acheteur avant l'achat d'un Billet Numérique et/ou l'admission à l'événement (par ex. preuve de vaccination, de convalescence ou de résultats de tests négatifs, obligation de porter un masque, déclarations sur l'état de santé, séjour dans des zones à risque), l'Organisateur sera en droit, dans les limites autorisées par la loi sur la protection des données, d'obtenir ces preuves et/ou déclarations de chaque visiteur et de vérifier le respect des exigences spécifiées. L'acheteur reconnaît et accepte que s'il ne se conforme pas aux exigences applicables ou ne fournit pas les preuves ou déclarations demandées, l'acheteur se verra refuser l'accès à l'événement ou l'accès à l'achat des Billets Numériques.

6.7. Afin de retracer les chaînes d'infection dans le cadre des mesures de lutte contre la Pandémie de Corona, l'Organisateur peut être obligé ou contraint à enregistrer les coordonnées du visiteur et, si nécessaire, les transmette aux autorités à leur demande. L'acheteur en prend acte et reconnaît qu'il ne peut tenir l'Organisateur pour responsable de ces actions, quelles qu'elles soient. En particulier, en cas d'infection vérifiable d'une personne par le Coronavirus pendant l'événement, l'Organisateur peut être obligé de transmettre ces données et l'heure de la visite à l'autorité sanitaire compétente afin que celle-ci puisse contacter le visiteur pour retracer et interrompre les chaînes d'infection le plus rapidement possible. L'autorité sanitaire contacte alors le visiteur et, si nécessaire, demande les données de contact des autres utilisateurs de billets qui se trouvaient dans l’évènement avec le visiteur. Quand il achète un Billet Numérique ou accepte le Billet Numérique correspondant via le guichet numérique, chaque acheteur s'engage donc à fournir les données requises (nom, adresse, coordonnées) de chaque visiteur qui entrera dans l’évènement avec l’acheteur.

6.8. Dans le but décrit à l’article 6.7, l'Organisateur traite le prénom et le nom de l’acheteur, ses coordonnées pour une accessibilité sécurisée (téléphone ou e-mail), l'événement, le siège et le nombre de Billets Numériques achetés. L'Organisateur traite ces données sur la base d'une obligation légale (art. 6, 1, c) du Règlement EU 2016/679). Cela inclut également toute transmission nécessaire aux autorités. L'Organisateur traite les données à caractère personnel uniquement pendant la période où cela est nécessaire et autorisé sur la base de la norme juridique applicable après quoi l'Organisateur effacera les données.

7. Restrictions

7.1. Les Billets Numériques peuvent être vendus sous réserve de certaines restrictions d'entrée ou d'utilisation, telles que, mais sans s'y limiter, des salles imposant un âge minimum d'entrée, des sièges non adjacents, une hauteur limitée, etc. Il est de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer qu'il a lu toutes les informations fournies sur le Site Internet de l'Organisateur concernant ces restrictions au moment de l'achat des Billets Numériques.

7.2. La quantité de Billets Numériques disponibles à la vente varie en fonction de l'événement. Les Billets Numériques sont uniquement disponibles par le biais de la réservation en ligne. Les Billets Numériques pour les événements populaires peuvent se vendre très rapidement. L'Organisateur ne donne aucune garantie quant à la disponibilité des Billets numériques. Occasionnellement, des Billets Numériques supplémentaires peuvent être libérés avant l'événement. Toutefois, l'Organisateur ne sera en aucun cas tenu de le faire.

7.3. L'achat de Billets Numériques est exclusivement réservé aux personnes âgées de 18 ans ou plus, titulaires d'une carte de crédit/débit valide émise à leur nom.

7.4. L'acheteur doit garantir la stricte confidentialité de toutes ses données de connexion à l'application de billetterie et au Site Internet de l'Organisateur (telles que son nom d'utilisateur et son mot de passe), et il doit immédiatement prévenir l'Organisateur s'il constate ou suspecte une utilisation non autorisée de ses comptes d'utilisateur. L'acheteur sera tenu responsable de toute utilisation non autorisée de l'application de billetterie ou du Site Internet de l'Organisateur. L'acheteur est lié par et responsable de toute déclaration d'intention d'achat de Billets Numériques envoyée en utilisant ses données de connexion ou son mot de passe.

7.5. L'acheteur ne peut pas utiliser de logiciels Robot ou Spider ou tenter, par tout autre moyen (automatique ou manuel), de contrôler ou de copier l'application de billetterie de l'Organisateur, le Site Internet ou leur contenu. L'acheteur ne peut pas altérer négativement le fonctionnement de l'application de billetterie de l'Organisateur ou du Site Internet de quelque manière que ce soit, notamment en surchargeant délibérément l'infrastructure du système de l'Organisateur. L'Organisateur prendra les mesures raisonnables, dans le cadre de la législation civile et pénale, contre toute utilisation illégale et/ou non autorisée de son application de billetterie ou de son Site Intrnet, notamment en cas d'achat ou de vente non autorisée de Billets Numériques, de copie non autorisée des Billets Numériques, de l'application de billetterie ou du Site Internet ou d'application non autorisée de tout logiciel Robot, Spider ou autre.

7.6. Les articles suivants ne peuvent être introduits dans les lieux de l'événement : matériel d'enregistrement professionnel, boissons alcoolisées, verre, canettes, drogues, feux d'artifice, animaux, armes et objets tranchants, qui seront confisqués par la sécurité. L'organisateur se réserve le droit d'interdire l'entrée de tout autre objet sur le lieu de l'événement.

8. Paiement

8.1. L'acheteur paye le prix d'achat total des Billets Numériques commandés, ainsi que tout frais d’administration, d’envoi et de transaction comme indiqué au moment de la commande. Par conséquent, le prix total des Billets Numériques peut dépasser le prix indiqué sur les Billets Numériques eux-mêmes. Le prix du billet et les frais d’envoi, les frais de transaction et/ou la contribution de mobilité s’entendent TVA comprise.

8.2. L'acheteur qui passe la commande de Billets Numériques est seul responsable du paiement intégral des Billets Numériques, même lorsque la commande est passée pour le compte d'un ou plusieurs tiers.

8.3. Toutes les commandes sont passées sous réserve de la vérification de la carte de paiement et d'autres contrôles de sécurité de l'aheteur. L'acheteur reconnaît que, dans le cas où ces données de paiement ne peuvent être vérifiées, la commande de Billets Numériques sera annulée.

8.4. L'Organisateur se réserve le droit d'annuler les achats de Billets Numériques qu'il suspecte raisonnablement d'avoir été effectués frauduleusement.

9. Livraison des billets

9.1. Tous les Billets Numériques (correctement) achetés et payés par l'acheteur seront téléchargés dans l'application de billetterie de l'Organisateur en tant que Billets Numériques. Chaque code-barres/QR-code représente un seul Billet Numérique, avec lequel le titulaire du billet peut accéder à l'événement.

9.2. Le Billet Numérique sera scanné à l'entrée de l'événement en présentant le Billet Numérique dans l'application de billetterie de l'Organisateur. Le Billet Numérique ne peut être scanné qu'une seule fois à la date indiquée sur le Billet Numérique. Si le même code-barres/QR-code est présenté plusieurs fois, seul le premier Billet Numérique scanné à l'entrée sera autorisé à accéder à l'événement. Les auteurs de toute tentative de vol, de contrefaçon ou de fraude seront poursuivis.

9.3. Seuls les Billets Numériques qui sont correctement disposés et scannés dans l'application de billetterie de l'Organisateur donneront accès à l'événement. AUCUN BILLET IMPRIMÉ NE SERA ACCEPTÉ. L'ACHETEUR N'IMPRIMERA PAS LES BILLETS NUMÉRIQUES, NI NE FERA DE CAPTURE D’ECRAN DES BILLETS NUMERIQUES. De tels billets ne seront pas considérés comme des billets valides.

10. Pas de droit de rétractation

10.1. Sans préjudice des sections 2 et 3, l'acheteur ne dispose d'aucun droit de rétractation. Conformément à l'article VI.53, 12 du Code belge de droit économique, l'acheteur ne peut exercer son droit de rétractation (prévu à l'article VI.47) pour la prestation de services liés à des activités de loisir si le contrat prévoit une date ou une période d’exécution spécifique.

11.Responsabilité

11.1. L'Organisateur n'est responsable qu'en cas de fraude, de faute intentionnelle, de négligence grave ou d'erreur grossière. En aucun cas, l'Organisateur ne sera responsable de tout dommage indirect ou consécutif, y compris, mais sans s'y limiter, le manque à gagner, le préjudice réputationnelle, la perte de données, la perte de ventes, la perte de revenus, les restrictions de production, la perte de clientèle ou les réclamations de tiers.

11.2. La responsabilité globale de l'Organisateur découlant de, ou en relation avec, l'achat de Billets Numériques ne dépasse en aucun cas le montant total du prix d'achat payé par l'acheteur pour le ou les Billet(s) Numérique(s) concerné(s).

11.3. L’Organisateur n'est pas responsable des dommages ou pertes causés par des tiers impliqués dans l'événement.

12. Protection des données

12.1. La politique de protection des données de l'Organisateur s'applique à la collecte et à l'utilisation des données personnelles. Vous pouvez trouver la politique de protection des données de l'Organisateur ici https://www.fkpscorpio.be/privacy-policy.

12.2. L'acheteur doit s'assurer que toute information téléchargée dans l’application de billeterie de l'Organisateur est exacte et à jour. L'Organisateur se réserve le droit de refuser ou d'annuler la commande s'il soupçonne une quelconque fraude à cet égard.

13. Droits à l'image

13.1. En achetant des Billets Numériques pour un événement, l'acheteur accorde à l'Organisateur (ou aux entités indiquées par celui-ci) le droit de filmer et d'enregistrer l'acheteur et les autres visiteurs pour lesquels l'acheteur a acheté les Billets Numériques, faisant partie du public.

14. Droit applicable et tribunaux compétents

14.1. Les Conditions générales et le contrat de visite conclu entre l'Organisateur et l'acheteur sont régis exclusivement par le droit belge.

14.2. Tout litige relatif aux Conditions Générales et au contrat de visiteur est soumis à la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement d’Anvers.

Anvers, 16 Septembre 2021

FKP Scorpio Belgique

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF FKP SCORPIO

("TICKET TERMS & CONDITIONS")

1. General

1.1. These general terms and conditions (hereinafter “General Terms and Conditions”) shall apply to all agreements and (contractual) relationships entered into by you (“You”) and FKP SCORPIO BELGIUM, with registered office at Waterloostraat 35, 2600 Antwerp (Belgium) (hereinafter “Scorpio” or the “Organizer”), and to all products and services offered or made available by Scorpio.

1.2. These General Terms and Conditions are designed to ensure customers' full understanding of the online ticket booking process of Scorpio. Scorpio however reserves the right to change these General Terms and Conditions from time to time, with said changes entering into force once they are published on the website of Scorpio: www.fkpscorpio.be (the “Website”). For this purpose, we kindly request you to consult the General Terms and Conditions on the Website regularly.

1.3. Any breach of these General Terms and Conditions will lead to the loss of the right to access the event in question, with no payment of damages and with the Digital Ticket in question being declared void.

1.4. Should certain provisions of these General Terms and Conditions appear invalid or unenforceable, this shall not affect the legality, validity or enforceability of all other provisions of these General Terms and Conditions.

2. Event attendance and personalization of digital tickets

2.1. All digital tickets issued by or on behalf of Scorpio (the “Digital Tickets”) are personalized, i.e. only the person who is the holder of the Digital Ticket and right of attendance implied therein has the right to demand admission to the event. The right to attend the events of Scorpio shall only exist on the basis of the visitor contract (event attendance contract), which the visitor has concluded with the Organizer (in the context of his Ticket order).

2.2. Proof that the visitor is a contractual partner and has thus also acquired the right to visit the event shall be provided by presenting the personalized Digital Ticket and - at the request of the Organizer or of the persons authorized by the Organizer- a photo ID. The Organizer reserves the right to refuse admission to the event, in particular by blocking the Digital Ticket, to ticket holders who have not acquired or cannot prove that they have the right to attend the event. If the Organizer allows the holder of the Digital Ticket to enter, it shall also be released from its obligation to perform vis-à-vis the contractual partner if the ticket holder is not identical to the contractual partner entitled to attend the event.

2.3. A further prerequisite for attending the event is that the visitor shows the Digital Ticket bearing his/her first and last name or scans it into the reader upon entry to the event.

2.4. The Organizer shall provide the visitor with a Digital Ticket in the "EventimPASS" or “Ticketmaster” app for each Digital Ticket booked and (fully) paid for. A Digital Ticket entitles only one person at a time to admission to the booked event. If a purchaser acquires several Digital Tickets, these will only be displayed on his mobile device.

2.5. A third party whose name is not listed on the Digital Ticket shall only be granted access to the event if he or she enters the event at the same time as the person whose name is listed on the Digital Tickets. Upon entry to the event, the mobile end device of the purchaser shall be passed on to any other visitor in his presence for scanning the respective authorization code into the reader. By presenting the Digital Ticket at the entrance to the event (in particular by scanning the authorization code into the reader), the visitor declares that he/she is authorized to attend the event.

3. Passing on of Digital Tickets, official secondary market platform and contractual penalty

3.1. The sale of Digital Tickets is exclusively for private, non-commercial use by the visitor; any commercial resale of the Digital Tickets by the visitor is prohibited. A private transfer of a Digital Ticket for non-commercial reasons, in particular in individual cases of illness or other prevention of the ticket purchaser, is permissible under the conditions specified in the following section 3.3 and if there is no case of inadmissible transfer in the sense of the regulation in the following section 3.3.

3.2. The Customer may solely transfer the rights and obligations arising from the Digital Ticket ( i.e. the Visitor Contract, and thus also the right to visit) to a third party only if (i) the third party enters into the Visitor Contract in its place, assuming all rights and obligations and (ii) upon obtaining the prior consent of the Organizer, which is hereby granted in advance under the conditions contained in section 3.3. The transfer of Digital Tickets and individual rights from the visitors' contract, in particular the right to visit, is excluded in the absence of one of the conditions described in (i) and (ii). If a contractual partner of the Organizer has permissibly acquired several visiting rights within the framework of a visiting contract and permissibly assigns these visiting rights to several third parties, separate visiting contracts shall be concluded with the entering persons.

3.3. The purchaser may in no event (re)sell Digital Tickets against a price exceeding the initial total purchase price of the Digital Tickets. In order to prevent the resale of Digital Tickets at excessive prices, i.e. in the interest of maintaining an appropriate price structure, to prevent criminal offences in connection with the visit to the event and to enforce house bans, (i) the consent of the Organizer as provided under section 3. 2 and this section is required and (ii) Digital Tickets may solely be resold by using the ticket exchange platforms operated by our distribution partner (i) CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ("CTS") and (ii) TICKETMASTER (the “Authorized Ticket Exchange Platforms”).

In the following cases, the consent of the Organizer to the resale of Digital Tickets (and thus the entry of a third party into the Visitor Contract) is expressly not granted:

(i) the sale of Tickets outside the Authorized Ticket Exchange Platforms;

(ii) the sale of Digital Tickets within the framework of auctions not authorized by the Organizer (in particular on the Internet) or via Internet marketplaces/ticket exchanges not authorized by the Organizer itself or through third parties authorized by the Organizer;

(iii) a commercial sale of Digital Tickets without the express prior written consent of the Organizer;

(iv) the sale (including transfer free of charge) of Digital Tickets for the purpose of advertising, marketing, as a bonus, promotional gift, prize or part of an unauthorized hospitality or travel package;

(v) the sale (including the transfer free of charge) of visiting rights or Digital Tickets without express reference to these General Terms and Conditions, in particular to the restrictions on transfer set out in this section 3.

3.4. Passing on or reselling visiting rights or Digital Tickets in violation of the cases mentioned in section 3.3 is prohibited. The same shall apply to the offering of visiting rights or Digital Tickets if the resale or transfer corresponding to the offer would violate the cases specified in section 3.3. For each violation of one of these prohibitions, the purchaser shall be obliged to pay a contractual penalty, the amount of which is to be determined by the Organizer based on (i) the number of Digital Tickets offered or passed on in breach of these General Terms and Conditions, (ii) the amount of the resale prices and (iii) in general, the (direct or indirect) damages or losses suffered by the Organizer. Any other contractual penalties shall be taken into account when determining the contractual penalty. Claims for damages by Scorpio shall remain unaffected, whereby the contractual penalties shall be offset against claims for damages based on the same facts.

3.5. In the event of a breach of the prohibition pursuant to section 3.4, the Organizer shall be entitled to withdraw from the purchaser his/her visitor contract and to block the Digital Tickets or the authorization code and to refuse the ticket holder attendance at the event. The Organizer shall also have the right to withdraw from the purchaser any other visitor contracts.

3.6. In the event of resale or transfer of Digital Tickets by the purchaser, the purchaser shall be obliged, at the request of the Organiser, to inform the Organiser within two weeks of the full name and address of the recipient of the visiting rights or Ticket(s).

3.7. Notwithstanding its rights under sections 3.4 and 3.5, in the event the purchaser breaches any of the prohibitions set out in section 3.3, the Organizer shall also be entitled to demand that the purchaser pays out the additional proceeds or profit generated.

3.8. In the event the purchaser violates any of the prohibitions pursuant to section 3.3, the Organizer reserves the right, without prejudice to its contractual freedom, to exclude the purchaser from purchasing tickets in the future at its reasonable discretion and, if necessary, to initiate further legal measures.

3.9. In the event a purchaser wishes to resell or transfer his/her Digital Tickets, in accordance with section 3.3 to any third party, the purchaser must communicate the General Terms and Conditions to that party. The purchaser shall indemnify the Organizer against any (direct and indirect) damages incurred by the Organizer due to the fact that the third party purchasing the Digital Tickets did not gain knowledge of the General Terms and Conditions.

4. Resale of Digital Tickets via the Authorized Ticket Exchange Platforms

4.1. As of SEPTEMBER 25, 2021, purchasers of Digital Tickets shall have the possibility to return or resell Digital Tickets on the Authorized Ticket Exchange Platforms, under the conditions listed below. The purchaser may not resell or transfer Digital Tickets by using any other means than the Authorized Ticket Exchange Platforms (e.g. via other ticket exchange platforms or sites, or by sending the Digital Tickets electronically to another person).

4.2. By using the “resell” option on the Authorized Ticket Exchange Platforms, the purchaser allows the Organizer to (re)offer the released Digital Ticket(s) for sale again via the Authorized Ticket Exchange Platforms in its name and on its account.

4.3. The Authorized Ticket Exchange Platforms shall offer the released Digital Ticket for sale in the name and for the account of the Organizer until 24 hours before the start of a concert in each case.

4.4. The customer determines the price at which his/her Digital Ticket is to be sold. However, the resell-price of the Digital Ticket(s) may, pursuant to the Belgian Law of 30 July 2013 on the sale of tickets to events, never exceed the total purchase price of the original Digital Ticket(s) concerned (including all fees).

4.5. As long as the Digital Ticket has not been sold, the purchaser may withdraw his/her offer to resell the Digital Ticket(s) at any time via the Authorized Ticket Exchange Platforms.

4.6. At the request of the purchaser, the respective Digital Ticket(s) becoming available can be reserved for one or more third persons for a period of max. 48 hours. In this case, the released Digital Ticket(s) will be offered for sale exclusively to this/these third person(s) within the aforementioned reservation period. For this purpose, the Authorized Ticket Exchange Platforms will provide the purchaser with a link that the purchaser can forward to one or more third persons. The third person who first purchases the released Digital Ticket(s) via this link within the aforementioned reservation period will receive the Digital Ticket(s). If the Digital Ticket is not purchased within the aforementioned reservation period, it will be posted for sale on the Authorized Ticket Exchange Platforms.

4.7. If the Digital Ticket that becomes available is sold, the (initial) purchaser shall be informed of this immediately. The Digital Tickets will be blocked so that they no longer entitle the (initial) purchaser to admission. A new Digital Ticket will be generated for the new purchaser. The buyer of a Digital Ticket sold via the Authorized Ticket Exchange Platforms will pay a fee per Digital Ticket. The option to use the “resell”-option exists up to 24 hours before the start of the respective event.

4.8. If the released Digital Ticket is not sold, the purchaser's Digital Ticket will not be blocked and will continue to entitle the purchaser to enter the event. However, the purchaser shall in no event be entitled to any reimbursement for Digital Tickets that could not be (re)sold through the Authorized Ticket Exchange Platforms or otherwise.

5. Acquisition under another's name or by agents

5.1. The acquisition of visiting rights or Digital Tickets under another person's name, including (but not limited) by operators of ticket platforms on the Internet, is prohibited.

5.2. For each violation of the prohibition mentioned in section 5.1, the purchaser shall be obliged to pay a contractual penalty, the amount of which is to be determined by the Organizer based on (i) the number of Tickets purchased in breach of section 5.1, (ii) the amount of the Digital Tickect concerned and (iii) in general, the (direct or indirect) damages or losses suffered by the Organizer Any other contractual penalties shall be taken into account when determining the contractual penalty. Claims for damages by the Organizer shall remain unaffected, whereby the contractual penalties shall be offset against claims for damages based on the same facts.

5.3. Without prejudice to the right under section 5.2, in the event the purchaser breaches the prohibition referred to in clause 5.1, the Organizer shall also be entitled to withdraw from the purchaser his/her visitor contract and/or to block the Digital Tickets and to refuse the ticket holder attendance to the event. The organizer shall also be entitled to withdraw any other visitor contracts that the purchaser has concluded with the Organizer.

5.4. The Organizer reserves the right to block the access for, or the Digital Tickets of any purchaser of whom the Organizer knows or reasonable suspects that he/she cooperates with another ticket broker or black-market dealer or that he/she uses automatic programs for ticket ordering.

6. Special regulations during the SARS-CoV-2 pandemic

6.1. The following special provisions apply to attendance, access and stay at events that must take place under special conditions or requirements imposed by an authority due to the SARS-CoV-2 pandemic ("Corona pandemic").

6.2. The visitor acknowledges that during the Corona pandemic, events may not be able to take place in the usual form due to official requirements. This means, in particular, that for these reasons it is possible that the visitor will not be able to attend events for which he/she originally acquired the right to attend, or will not be able to attend them as intended.

6.3. The Organizer is entitled, e.g. in order to comply with distance areas or protection and hygiene requirements, to subsequently convert standing room into seating or to assign the ticket holder seats of the same category that differ from the seats ordered; in this case, the ticket holder shall have no claim to compensation vis-à-vis the Organizer, and the Organizer shall assume no liability, whatsoever.

6.4. In connection with the purchase of Digital Tickets for events during the Corona pandemic, it may occur, e.g. in the event of a by the Belgian government imposed reduction of the originally permitted number of visitors in the event of an increase in the number of infections in connection with the Corona pandemic, that the visitor is actually unable to attend an event for which he has purchased a right of attendance or received a Digital Ticket. As the case may be, the purchaser acknowledges that the Organizer is entitled to cancel originally allocated Digital Tickets or purchased visiting rights in individual cases. In this case, too, the selection of the Digital Tickets concerned will be made by means of a transparent, non-discriminatory procedure in accordance with predefined specifications. In this case, the visitor will receive a refund of the Digital Ticket price that he/she had fully paid; service, transaction and shipping fees will not be refunded.

6.5. Admission to the event may further be denied, without any compensation being due by the Organizer, if the ticket holder:

(i) violates any applicable hygiene and behavioral guidelines, in particular, is unable to present a valid “CovidSafe”-certificate ( i.e. proof of vaccination against the SARS-CoV-2 coronavirus, proof of recovery and/or proof of an approved SARS-CoV-2-test that is not older than 24 hours at the time of entry of the event);

(ii) is infected with SARS-CoV-2 ("Coronavirus"), has knowingly been in contact with a person who has tested positive for the Coronavirus or has typical symptoms of an infection with the Coronavirus (typical symptoms are, for example: Respiratory symptoms of any severity, fever, impairment of sense of smell and taste);

(iii) has stayed in a risk area, high-risk area or virus variant area within the last 14 days before the start of the event, prohibiting the purchaser to attend the event pursuant to any applicable SARS-CoV-2-measures (e.g. quarantine, mandatory testing, etc.).

6.6. In the event the Organizer is obliged or urged (e.g. in the event of protective and hygiene measures imposed by the Belgian authorities), to meet certain requirements or to acquire certain information or proof from the purchaser prior to the purchase of a Digital Ticket and/or to admission to the event (e.g. proof of vaccination, convalescence or negative test results, obligation to wear a mask, declarations on health status, stay in risk areas), the Organizer shall be entitled, within the limits permitted by data protection law, to obtain such proof and/or declarations from each visitor and to check compliance with the specified requirements. The purchaser acknowledges and agrees that in the event he/she does not comply with the applicable requirements or fails to deliver the requested proof or declarations, the purchaser shall be denied access to the event or denied access to purchase the Digital Tickets.

6.7. In order to trace infection chains as part of measures to combat the Corona pandemic the Organizer may be obliged or urged to record the visitor's contact details and, if necessary, pass them on to the authorities at their request. The Purchaser acknowledges this and acknowledges that it cannot hold the Organizer liable for such actions whatsoever. In particular, in the event of a verifiable infection of a person with the coronavirus during the event, the Organizer may be obliged to pass on this data and the time of the visit to the competent health authority so that the latter can contact the visitor in order to trace and interrupt chains of infection as quickly as possible. The health authority then contacts the visitor and, if necessary, requests the contact data of the other ticket users who were in the stadium together with the visitor. When ordering a Digital Ticket or accepting the corresponding Digital Ticket via the digital ticket counter, each purchaser therefore undertakes to provide the required data (name, address, contact details) of each visitor who will be entering the event together with the purchaser.

6.8. For the purpose described in section 6.7, the Organizer processes the first name and last name of the purchaser, his contact details for secure accessibility (telephone or e-mail), event, seat and number of Digital Tickets purchased. The Organizer processes this data on the basis of a legal obligation (Art. 6, 1, c) of Regulation (EU) 2016/679)). This also includes any necessary transmission to authorities. The Organizer shall process the personal data only for as long as this is necessary and permitted on the basis of the respective legal norms, after which the Organizer will delete the data.

7. Restrictions

7.1. Digital Tickets may be sold subject to certain entry or usage restrictions such as, but not limited to, venues with a minimum entry age, non-adjacent seats, restricted height, etc. It is the purchaser's responsibility to ensure to have read all of the information provided on the Organizer’s Website regarding these restrictions at the time of purchasing the Digital Tickets.

7.2. The quantity of Digital Tickets available for sale varies depending on the event. Digital Tickets are solely available through online bookings. Digital Tickets for popular events may sell out very quickly. The Organizer makes no warrantees whatsoever regarding the availability of any Digital Tickets. Occasionally additional Mobile Tickets may be released before the event. However, the Organizer shall in no event be bound to do so.

7.3. The purchasing of Digital Tickets is exclusively reserved to persons aged 18 or over who hold a valid credit/debit card, or any means of payment issued in their name accepted by the authorized ticket sellers.

7.4. The purchaser must keep all of his/her login details for the Organizer’s ticket application and Website (such as their user name and password) strictly confidential, and must immediately inform the Organizer if they notice or suspect the unauthorised use of their user accounts. The purchaser shall be held responsible for any unauthorised use of the ticket application or Website of the Organizer. The purchaser shall be bound to, and liable for, any declarations of intention to purchase Mobile Tickets that are sent using his/her login details or password.

7.5. The purchaser may not use web crawler software or attempt, by any other means (automatic or manual), to control or copy the Organizer’s ticket application, Website or their contents. The purchaser may not negatively affect the functioning of the Organizer’s ticket application or Website in any way whatsoever, in particular by deliberately overloading the Organizer system infrastructure. The Organizer will take reasonable measures under civil and criminal law against any illegal and/or unauthorised use of its ticket application or Website, in particular in the event of any unauthorised purchase or sale of Mobile Tickets, the unauthorised copying of the Mobile Tickets, ticket application or Website or the unauthorised application of any web crawler or other software.

7.6. The following items may not be brought into any event venue: professional recording equipment, alcoholic drinks, glass, cans, drugs, fireworks, animals, weapons and sharp objects, which will be confiscated by security. The Organiser reserves the right to ban any other item from being brought into the event venue.

8. Payment

8.1. The purchaser shall pay the total purchase price of the ordered Digital Tickets, as well any admin, delivery and transaction as indicated at the time of ordering. Accordingly, the total price for the Digital Tickets may exceed the price indicated on the Digital Tickets itself. The ticket price and delivery fees, transaction fees and/or travel contribution include VAT.

8.2. The purchaser who places the order of Digital Tickets shall be solely responsible for the full payment of the Digital Tickets, even when the order is placed on behalf of one or several third parties.

8.3. All orders are placed subject to verification of the payment card and other security checks of the Purchaser. The purchaser acknowledges that, in the event such payment details cannot be verified, the order of Digital Tickets will be cancelled.

8.4. The Organizer reserves the right to cancel Digital Ticket purchases that it reasonably suspects of having been made fraudulently.

9. Ticket delivery

9.1. All Digital Tickets (correctly) purchased and paid for by the purchaser will be uploaded in the Organizer’s ticket application as E-tickets (digital tickets). Each barcode/QR-code represents one single Digital Ticket, with which the ticket holder may enter the event.

9.2. The Digital Ticket will be scanned at the entrance of the event by showing the Ticket in the Organizer’s ticket application. The Digital Ticket may only be scanned once on the date indicated on the Mobile Ticket. If the same barcode/QR-code is presented several times, only the first Digital Ticket that is scanned at the entrance gate will be granted access to the event. The perpetrators of any attempted theft, forgery or fraud will be prosecuted.

9.3. Only Digital Tickets that are correctly displayed and scanned within the Organizer’s ticket application shall be granted access to the event. NO PRINTED TICKETS SHALL BE ACCEPTED. THE PURCHASER SHALL NOT PRINT THE DIGITAL TICKETS, NOR MAKE ANY PRINT SCREENS OF THE DIGITAL TICKETS . Such shall not be considered as valid entry tickets.

10. No rights of withdrawal

10.1. Without prejudice to sections 2 and 3, the purchaser shall have no right of withdrawal. In accordance with Article VI.53, 12 of the Belgian Code of Economic Law, the purchaser may not exercise his right of withdrawal (in accordance with Article VI.47) for the provision of services related to leisure activities if the contract indicates a specific execution date or period.

11. Liability

11.1. The Organizer shall solely be liable for fraud, intentional misconduct, gross negligence or gross error. In no event shall the Organizer be liable for any indirect or consequential damages, including, but not limited to, loss of profit, reputation loss, loss of data, loss of sales, lost revenue, production restrictions, of clientele or third-party claims.

11.2. The total aggregate liability of the Organizer arising out of, or in relation to, the purchase of Digital Tickets shall in no event exceed the total amount of the purchase price paid by the purchaser for the relevant Digital Ticket(s).

11.3. The Organizer shall not be liable for any damages or losses caused by third parties involved in the event.

12. Data protection

12.1. The Organizer’s data protection policy applies to the collection and use of personal data. You can find Organizer's data protection policy here https://fkpscorpio.be/privacy-policy.

12.2. The purchaser shall ensure that any information uploaded in the Organizer’s ticket application is accurate and up to date. The Organizer reserves the right to refuse or cancel the order should it suspect any fraud in this regard.

13. Image rights

13.1. By purchasing Digital Tickets for an event, the purchaser grants the Organizer (or the entities indicated by it) the right to film and record the purchaser and other visitors for whom the purchaser purchased the Digital Tickets, as part of the public.

14. Applicable law and competent courts

14.1. The General Terms and Conditions and visitor contract concluded between the Organizer and the purchaser shall be governed exclusively by Belgian law.

14.2. Any disputes relating to the General Terms and Conditions and visitor contract shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts located in Antwerp.

Brussels 16 September 2021

FKP Scorpio Belgium BV

If you require a copy of our general Terms & Conditions for non exclusive digital ticketing shows - please send an e-mail to info@fkpscorpio.be.